Organizatorem Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” jest Ad Astra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Polnej 16, 05-816 Michałowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383723 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gos-
podarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534 246 86 48 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, używająca nazwy handlowej „Hagen” Regulamin Promocji Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas
Organizatorem Akcji „Mobilna Siłowania” jest Master Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Genewskiej 6, NIP 527-26-43-370, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000371365